Asociace školních sportovních klubů
Krajská rada Plzeň
KR AŠSK ČR Plzeň
U Stezky 6
326 00 Plzeň

Představujeme se Vám

jsme

Krajská rada AŠSK ČR Plzeňského kraje

a naším hlavním cílem je přivést co nejvíce dětí a mládeže k některé pravidelné sportovní aktivitě. Jsme občanské sdružení, jehož členy jsou převážně žáci a jejich učitelé tělesné výchovy ze základních a středních škol. Podporujeme sportovní aktivity dětí na školách ve více jak 60 sportovních odvětvích. 

Kontakt:

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje

U Stezky 6, 326 00 Plzeň

IČO: 70926883

Předseda: Ing. Roman Kuběna, DDM Stod, Nádražní 722, 333 01 Stod, telefon 603 208 026, mddmstod@volny.cz

Místopředseda: Mgr. Zdeněk Hnát, ZŠ Zárečná 1540, 347 01 Tachov, telefon 731 159 474, assktachov@centrum.cz

Administrator: Vlastimil Hejcman, U Stezky 6, 326 00 Plzeň, telefon 603 314 470, assk@pilsedu.cz

Hospodářka: Helena Česáková, telefon 732 598 617, helena.cesakova@seznam.cz

Revizorka: Helena Česáková, telefon 732 598 617, helena.cesakova@seznam.cz

 

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA AŠSK ČR

Asociace školních sportovních klubů České republiky je sportovním a tělovýchovným občanským sdružením. AŠSK ČR byla založena na podzim roku 1992 a působí již ve všech okresech České republiky. Program činnosti je od samého počátku zaměřen na podněcování a podporu pohybových aktivit na základních a středních školách v době mimo vyučování. Profiluje se jako multisportovní organizace, zabezpečující především ty sporty, pro které jsou ve školních sportovních klubech vhodné materiální a personální podmínky.


Školní sportovní klub - základní článek pro uskutečňování činnosti. Na konci roku 1998 jich bylo zaregistrováno 2339.

Okresní rada AŠSK ČR - řídí činnost na území příslušného okresu. Celkem je jich 86 (76 okresů ČR, 10 obvodů v Praze).

Regionální rada AŠSK ČR - řídí činnost na území příslušného regionu. Máme čtrnáct regionálních - krajských rad.

Výkonný výbor AŠSK ČR - řídí činnost celé AŠSK ČR mezi jednotlivými sněmy.

Sněm AŠSK ČR - schází se jednou v roce, projednává nejdůležitější směry činnosti organizace a rozhoduje o jejich realizaci, volí nejvyšší představitele AŠSK ČR.

NAŠE POSLÁNÍ

Zaujmout žáky a studenty základních a středních škol přitažlivým programem, vytvářet u nich kladný vztah k pohybové činnosti, ovlivňovat utváření jejich hodnotové orientace, poskytovat jim alternativu pro volný čas (aktivní prevence kriminality a zneužívání návykových látek).

MOTTO NAŠÍ ČINNOSTI

Volný čas mládeže je velmi cenná deviza národa, věnujme mu tedy patřičnou pozornost a pečujme o podmínky pro jeho naplnění.

STATISTIKA

Jsme nejdynamičtěji se rozvíjejícím občanským sdružením v prostředí sportu a tělovýchovy. Naše sportovní kluby působí na téměř 40% škol a zájem o nové registrace stále trvá.

VZDĚLÁVÁNÍ

Naši činnost vedou vysokoškolsky vzdělaní pedagogové. Organizujeme pro ně odborné semináře (Škola hrou - každoročně cca pro 100 - učitelů 1. stupně základních škol, TĚLO Praha každý sudý rok pro cca 500 účastníků - učitelů tělocviku základních a středních škol z celé České republiky ), abychom jim poskytli nové podněty. Při těchto seminářích dáváme prostor také pro prezentaci našich partnerů.

INTERNATIONAL SCHOOL SPORT FEDERATION

Od svého vzniku je AŠSK ČR členem International School Sport Federation (ISF). Tato mezinárodní federace sdružuje téměř 80 národních organizací školního sportu. Každým rokem pořádá ve vybraných sportech Světové středoškolské soutěže. AŠSK ČR organizovala tato světová setkání v košíkové (Ostrava 1997 za účasti 28 států), v házené (Plzeň, Rokycany 1998 za účasti 20 států) a lyžování (Jeseník 1999 za účasti 18 států).

CO CHCEME DÁL


1. Umožňovat co nejvyššímu počtu dětí a mládeže pravidelnou aktivní pohybovou činnost ve školních zařízeních, bez většího důrazu na sportovní výkonnost.

2. Zprostředkovávat spolupráci školních sportovních klubů se sportovními kluby a oddíly, sdruženými v jednotlivých sportovních svazech a federacích, směřující k podpoře činnosti pohybově nadaných dětí.

3. Zapojovat rodiče do činnosti ŠSK (vedoucí družstev, rozhodčí, trenéři, cvičitelé).

4. Zajišťovat finanční a jiné prostředky pro činnost školních sportovních klubů hledáním nových zdrojů.

NAŠI DOSAVADNÍ PARTNEŘI

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Český olympijský výbor
Universita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
Mc Donald´s ČR
Plzeňský kraj
Město Plzeň

 

 

KONTAKTNÍ ADRESY

Asociace školních sportovních klubů České republiky
José Martího 31
162 52 Praha 6 - Veleslavín
tel.: 220 172 145, 220 172 280 fax:242 454 723
e-mail: sekretariat@assk.cz
www stránky: assk.czZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO SOUTĚŽE AŠSK ČR


1. Soutěže jsou dobrovolné, otevřené pro všechny žáky a studenty, tedy i pro ty, kdož nejsou členy AŠSK ČR.
2. Družstva jsou tvořena vždy žáky (studenty) stejné školy.
3. Soutěže jsou pořádány, pokud jsou přihlášena nejméně tři školní družstva.PARTNEŘI KRAJSKÉ RADY PLZEŇ